National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đổi mới cơ chế quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước

Đổi mới cơ chế quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước


Tiêu đề: Đổi mới cơ chế quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x