National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đổi mới cơ chế quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước

Đổi mới cơ chế quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước


Tiêu đề: Đổi mới cơ chế quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đổi mới cơ chế quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx