National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị ban chỉ huy quân sự huyện trong giai đoạn hiện nay (từ thực tiễn ở quân khu ba)

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị ban chỉ huy quân sự huyện trong giai đoạn hiện nay (từ thực tiễn ở quân khu ba)


Tiêu đề: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị ban chỉ huy quân sự huyện trong giai đoạn hiện nay (từ thực tiễn ở quân khu ba)

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x