National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Vận dụng phương pháp phân tích hệ thống và mô hình hóa vào phân tích hoạt động kinh tế ở doanh nghiệp

Vận dụng phương pháp phân tích hệ thống và mô hình hóa vào phân tích hoạt động kinh tế ở doanh nghiệp


Tiêu đề: Vận dụng phương pháp phân tích hệ thống và mô hình hóa vào phân tích hoạt động kinh tế ở doanh nghiệp

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x