National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Vai trò của kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội đối với bảo đảm kinh tế cho quốc phòng trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta

Vai trò của kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội đối với bảo đảm kinh tế cho quốc phòng trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta


Tiêu đề: Vai trò của kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội đối với bảo đảm kinh tế cho quốc phòng trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x