National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nâng cao chất lượng cán bộ chính trị phân đội trong quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng cán bộ chính trị phân đội trong quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh


Tiêu đề: Nâng cao chất lượng cán bộ chính trị phân đội trong quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x