National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ảnh hưởng của mức protein và mức thức ăn tinh trong khẩu phần đến một số chỉ tiêu tiêu hóa dạ cỏ và năng suất sữa của đàn bò lai hương sữa khu vực ven đô Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của mức protein và mức thức ăn tinh trong khẩu phần đến một số chỉ tiêu tiêu hóa dạ cỏ và năng suất sữa của đàn bò lai hương sữa khu vực ven đô Hà Nội


Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của mức protein và mức thức ăn tinh trong khẩu phần đến một số chỉ tiêu tiêu hóa dạ cỏ và năng suất sữa của đàn bò lai hương sữa khu vực ven đô Hà Nội

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x