National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Vấn đề phân công lại lao động xã hội. Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Tiền Giang

Vấn đề phân công lại lao động xã hội. Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Tiền Giang


Tiêu đề: Vấn đề phân công lại lao động xã hội. Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Tiền Giang

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x