National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tham số động lực học và hình học của hệ con quay đến độ chính xác của chúng trong tên lửa

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tham số động lực học và hình học của hệ con quay đến độ chính xác của chúng trong tên lửa


Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tham số động lực học và hình học của hệ con quay đến độ chính xác của chúng trong tên lửa

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x