National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu sinh tổng hợp và một số tính chất hóa lý của Xanthan gum

Nghiên cứu sinh tổng hợp và một số tính chất hóa lý của Xanthan gum


Tiêu đề: Nghiên cứu sinh tổng hợp và một số tính chất hóa lý của Xanthan gum

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu sinh tổng hợp và một số tính chất hóa lý của Xanthan gum


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx