National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số phương thức canh tác trên đất sau nương rẫy ở huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu một số phương thức canh tác trên đất sau nương rẫy ở huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái


Tiêu đề: Nghiên cứu một số phương thức canh tác trên đất sau nương rẫy ở huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x