National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu cơ sở khoa học điều hành hệ thống Ngũ huyện Khê chống lũ và tiêu úng

Nghiên cứu cơ sở khoa học điều hành hệ thống Ngũ huyện Khê chống lũ và tiêu úng


Tiêu đề: Nghiên cứu cơ sở khoa học điều hành hệ thống Ngũ huyện Khê chống lũ và tiêu úng

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu cơ sở khoa học điều hành hệ thống Ngũ huyện Khê chống lũ và tiêu úng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx