National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Cơ sở để chẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng khoáng của một số giống chè bằng phương pháp phân tích lá

Cơ sở để chẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng khoáng của một số giống chè bằng phương pháp phân tích lá


Tiêu đề: Cơ sở để chẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng khoáng của một số giống chè bằng phương pháp phân tích lá

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x