National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Marketing xuất khẩu và việc vận dụng trong kinh doanh xuất khẩu ở Việt Nam

Marketing xuất khẩu và việc vận dụng trong kinh doanh xuất khẩu ở Việt Nam


Tiêu đề: Marketing xuất khẩu và việc vận dụng trong kinh doanh xuất khẩu ở Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Marketing xuất khẩu và việc vận dụng trong kinh doanh xuất khẩu ở Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx