National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số đặc điểm tâm lý trong hoạt động quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân phường

Một số đặc điểm tâm lý trong hoạt động quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân phường


Tiêu đề: Một số đặc điểm tâm lý trong hoạt động quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân phường

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x