National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số đặc điểm tâm lý trong hoạt động quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân phường

Một số đặc điểm tâm lý trong hoạt động quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân phường


Tiêu đề: Một số đặc điểm tâm lý trong hoạt động quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân phường

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số đặc điểm tâm lý trong hoạt động quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân phường


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx