National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Marketing xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam : Lý luận và thực tiễn

Marketing xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam : Lý luận và thực tiễn


Tiêu đề: Marketing xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam : Lý luận và thực tiễn

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x