National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Повышение эффективности функционирования строительного предпвиятия на рынке подрядныx работ в условияx экономической нестабильности

Повышение эффективности функционирования строительного предпвиятия на рынке подрядныx работ в условияx экономической нестабильности


Tiêu đề: Повышение эффективности функционирования строительного предпвиятия на рынке подрядныx работ в условияx экономической нестабильности

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Повышение эффективности функционирования строительного предпвиятия на рынке подрядныx работ в условияx экономической нестабильности


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx