National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Năng lực chuyên biệt của cán bộ, bộ đội biên phòng làm công tác quản lý kiểm soát ở cửa khẩu

Năng lực chuyên biệt của cán bộ, bộ đội biên phòng làm công tác quản lý kiểm soát ở cửa khẩu


Tiêu đề: Năng lực chuyên biệt của cán bộ, bộ đội biên phòng làm công tác quản lý kiểm soát ở cửa khẩu

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Năng lực chuyên biệt của cán bộ, bộ đội biên phòng làm công tác quản lý kiểm soát ở cửa khẩu


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx