National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu biện pháp sản xuất và duy trì chất lượng khoai tây giống từ củ nhỏ nguồn in-vitro và từ hạt lai cho Đồng bằng sông Hồng

Nghiên cứu biện pháp sản xuất và duy trì chất lượng khoai tây giống từ củ nhỏ nguồn in-vitro và từ hạt lai cho Đồng bằng sông Hồng


Tiêu đề: Nghiên cứu biện pháp sản xuất và duy trì chất lượng khoai tây giống từ củ nhỏ nguồn in-vitro và từ hạt lai cho Đồng bằng sông Hồng

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu biện pháp sản xuất và duy trì chất lượng khoai tây giống từ củ nhỏ nguồn in-vitro và từ hạt lai cho Đồng bằng sông Hồng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx