National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và tính năng sản xuất của vịt cỏ, Khakicapbell và con lai F1, nuôi chăn thả ở Thanh Liêm, Hà Nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và tính năng sản xuất của vịt cỏ, Khakicapbell và con lai F1, nuôi chăn thả ở Thanh Liêm, Hà Nam


Tiêu đề: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và tính năng sản xuất của vịt cỏ, Khakicapbell và con lai F1, nuôi chăn thả ở Thanh Liêm, Hà Nam

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x