National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Displacement of Residual oil from porous media by brine /Surfactant / Alcohol solutions

Displacement of Residual oil from porous media by brine /Surfactant / Alcohol solutions


Tiêu đề: Displacement of Residual oil from porous media by brine /Surfactant / Alcohol solutions

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x