National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Государственные и общественные формы в управлении физическим воспитанием и развитием спорта в вузаx Бьетнама

Государственные и общественные формы в управлении физическим воспитанием и развитием спорта в вузаx Бьетнама


Tiêu đề: Государственные и общественные формы в управлении физическим воспитанием и развитием спорта в вузаx Бьетнама

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x