National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong học viên ở các trường sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong học viên ở các trường sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay


Tiêu đề: Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong học viên ở các trường sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x