National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Untersuchungen zur bedeutung der Abscisinsaure (ABA) für die somatische Embryogenese verschiedener Daucusarten unter Einbeziehung transgener stamme

Untersuchungen zur bedeutung der Abscisinsaure (ABA) für die somatische Embryogenese verschiedener Daucusarten unter Einbeziehung transgener stamme


Tiêu đề: Untersuchungen zur bedeutung der Abscisinsaure (ABA) für die somatische Embryogenese verschiedener Daucusarten unter Einbeziehung transgener stamme

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Untersuchungen zur bedeutung der Abscisinsaure (ABA) für die somatische Embryogenese verschiedener Daucusarten unter Einbeziehung transgener stamme


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx