National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phân tích dao động phi tuyến ngẫu nhiên bằng một số phương pháp gần đúng của cơ học phi tuyến

Phân tích dao động phi tuyến ngẫu nhiên bằng một số phương pháp gần đúng của cơ học phi tuyến


Tiêu đề: Phân tích dao động phi tuyến ngẫu nhiên bằng một số phương pháp gần đúng của cơ học phi tuyến

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phân tích dao động phi tuyến ngẫu nhiên bằng một số phương pháp gần đúng của cơ học phi tuyến


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx