National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đặc điểm khai thác khoáng sản của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tối ưu các tham số mỏ

Nghiên cứu đặc điểm khai thác khoáng sản của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tối ưu các tham số mỏ


Tiêu đề: Nghiên cứu đặc điểm khai thác khoáng sản của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tối ưu các tham số mỏ

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x