National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Áp dụng phương pháp tác dụng hiệu dụng Cornwal l- Jackiw - Tomboulis (CJT) cho mô hình hạt nhân sigma - Omega

Áp dụng phương pháp tác dụng hiệu dụng Cornwal l- Jackiw - Tomboulis (CJT) cho mô hình hạt nhân sigma - Omega


Tiêu đề: Áp dụng phương pháp tác dụng hiệu dụng Cornwal l- Jackiw - Tomboulis (CJT) cho mô hình hạt nhân sigma - Omega

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x