National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ảnh hưởng của vi sinh vật và một số yếu tố môi trường đến quá trình bảo quản lâu dài thi thể ướp

Nghiên cứu ảnh hưởng của vi sinh vật và một số yếu tố môi trường đến quá trình bảo quản lâu dài thi thể ướp


Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của vi sinh vật và một số yếu tố môi trường đến quá trình bảo quản lâu dài thi thể ướp

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu ảnh hưởng của vi sinh vật và một số yếu tố môi trường đến quá trình bảo quản lâu dài thi thể ướp


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx