National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của tảo Spirulina platensis dưới tác động của NaCl

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của tảo Spirulina platensis dưới tác động của NaCl


Tiêu đề: Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của tảo Spirulina platensis dưới tác động của NaCl

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của tảo Spirulina platensis dưới tác động của NaCl


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx