National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đặc tính khí động của cánh quay hai tầng đồng trục của trực thăng

Nghiên cứu đặc tính khí động của cánh quay hai tầng đồng trục của trực thăng


Tiêu đề: Nghiên cứu đặc tính khí động của cánh quay hai tầng đồng trục của trực thăng

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x