National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đặc tính khí động của cánh quay hai tầng đồng trục của trực thăng

Nghiên cứu đặc tính khí động của cánh quay hai tầng đồng trục của trực thăng


Tiêu đề: Nghiên cứu đặc tính khí động của cánh quay hai tầng đồng trục của trực thăng

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu đặc tính khí động của cánh quay hai tầng đồng trục của trực thăng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx