National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Cân bằng nước và phát triển bền vững tài nguyên nước các sông vùng ven biển miền Trung

Cân bằng nước và phát triển bền vững tài nguyên nước các sông vùng ven biển miền Trung


Tiêu đề: Cân bằng nước và phát triển bền vững tài nguyên nước các sông vùng ven biển miền Trung

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Cân bằng nước và phát triển bền vững tài nguyên nước các sông vùng ven biển miền Trung


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx