National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phân thớ thom và họ các ánh xạ đa thức hai biến phức

Phân thớ thom và họ các ánh xạ đa thức hai biến phức


Tiêu đề: Phân thớ thom và họ các ánh xạ đa thức hai biến phức

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phân thớ thom và họ các ánh xạ đa thức hai biến phức


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx