National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu các đặc trưng hiệu quả của vật liệu Composite và ứng dụng tính toán tấm và vỏ

Nghiên cứu các đặc trưng hiệu quả của vật liệu Composite và ứng dụng tính toán tấm và vỏ


Tiêu đề: Nghiên cứu các đặc trưng hiệu quả của vật liệu Composite và ứng dụng tính toán tấm và vỏ

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x