National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu các đặc trưng hiệu quả của vật liệu Composite và ứng dụng tính toán tấm và vỏ

Nghiên cứu các đặc trưng hiệu quả của vật liệu Composite và ứng dụng tính toán tấm và vỏ


Tiêu đề: Nghiên cứu các đặc trưng hiệu quả của vật liệu Composite và ứng dụng tính toán tấm và vỏ

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu các đặc trưng hiệu quả của vật liệu Composite và ứng dụng tính toán tấm và vỏ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx