National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện công nghệ gia cố giếng khoan ở xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô

Hoàn thiện công nghệ gia cố giếng khoan ở xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô


Tiêu đề: Hoàn thiện công nghệ gia cố giếng khoan ở xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x