National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện công nghệ gia cố giếng khoan ở xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô

Hoàn thiện công nghệ gia cố giếng khoan ở xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô


Tiêu đề: Hoàn thiện công nghệ gia cố giếng khoan ở xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hoàn thiện công nghệ gia cố giếng khoan ở xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx