National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu khả năng chịu nước sâu, chịu ngập của tập đoàn giống lúa, phục vụ công tác chọn tạo giống

Nghiên cứu khả năng chịu nước sâu, chịu ngập của tập đoàn giống lúa, phục vụ công tác chọn tạo giống


Tiêu đề: Nghiên cứu khả năng chịu nước sâu, chịu ngập của tập đoàn giống lúa, phục vụ công tác chọn tạo giống

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x