National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Экономическое обоснование методов регулирования пассажирскиx тарифов железныx дорог при неравномерном спросе на перевозки

Экономическое обоснование методов регулирования пассажирскиx тарифов железныx дорог при неравномерном спросе на перевозки


Tiêu đề: Экономическое обоснование методов регулирования пассажирскиx тарифов железныx дорог при неравномерном спросе на перевозки

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Экономическое обоснование методов регулирования пассажирскиx тарифов железныx дорог при неравномерном спросе на перевозки


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx