National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nguyên tố sinh thái đến sự sinh trưởng và sinh khối của loài bần chua (Sonneratia caseolaris L. Englev) ở giai đoạn vườn ươm

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nguyên tố sinh thái đến sự sinh trưởng và sinh khối của loài bần chua (Sonneratia caseolaris L. Englev) ở giai đoạn vườn ươm


Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nguyên tố sinh thái đến sự sinh trưởng và sinh khối của loài bần chua (Sonneratia caseolaris L. Englev) ở giai đoạn vườn ươm

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x