National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Vai trò của quản lý nhà nước đối với việc phát huy nhân tố con người trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

Vai trò của quản lý nhà nước đối với việc phát huy nhân tố con người trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay


Tiêu đề: Vai trò của quản lý nhà nước đối với việc phát huy nhân tố con người trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x