National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước với sự nghiệp phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước với sự nghiệp phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội


Tiêu đề: Sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước với sự nghiệp phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước với sự nghiệp phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx