National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Những biến động cơ cấu xã hội giai cấp ở nước ta hiện nay và ảnh hưởng của nó đến xây dựng quân đội về chính trị

Những biến động cơ cấu xã hội giai cấp ở nước ta hiện nay và ảnh hưởng của nó đến xây dựng quân đội về chính trị


Tiêu đề: Những biến động cơ cấu xã hội giai cấp ở nước ta hiện nay và ảnh hưởng của nó đến xây dựng quân đội về chính trị

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x