National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xác định các yếu tố gây bệnh của E coli trong bệnh phù đầu lợn con ở đồng bằng sông Cửu Long. Chế vacxin phòng bệnh

Xác định các yếu tố gây bệnh của E coli trong bệnh phù đầu lợn con ở đồng bằng sông Cửu Long. Chế vacxin phòng bệnh


Tiêu đề: Xác định các yếu tố gây bệnh của E coli trong bệnh phù đầu lợn con ở đồng bằng sông Cửu Long. Chế vacxin phòng bệnh

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x