National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đặc trưng phân bố của tổng ngẫu nhiên các đại lượng ngẫu nhiên và tính ổn định của chúng

Đặc trưng phân bố của tổng ngẫu nhiên các đại lượng ngẫu nhiên và tính ổn định của chúng


Tiêu đề: Đặc trưng phân bố của tổng ngẫu nhiên các đại lượng ngẫu nhiên và tính ổn định của chúng

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đặc trưng phân bố của tổng ngẫu nhiên các đại lượng ngẫu nhiên và tính ổn định của chúng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx