National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Vấn đề ổn định trong các bài toán quy hoạch toàn phương

Vấn đề ổn định trong các bài toán quy hoạch toàn phương


Tiêu đề: Vấn đề ổn định trong các bài toán quy hoạch toàn phương

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x