National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tình hình nhiễm Leptospira của dê và những động vật có liên quan tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam và biện pháp phòng trị

Tình hình nhiễm Leptospira của dê và những động vật có liên quan tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam và biện pháp phòng trị


Tiêu đề: Tình hình nhiễm Leptospira của dê và những động vật có liên quan tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam và biện pháp phòng trị

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x