National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phân lập, giám định virus cường độc Gumboro và biến đổi bệnh lý một số cơ quan ở gà gây bệnh thực nghiệm

Phân lập, giám định virus cường độc Gumboro và biến đổi bệnh lý một số cơ quan ở gà gây bệnh thực nghiệm


Tiêu đề: Phân lập, giám định virus cường độc Gumboro và biến đổi bệnh lý một số cơ quan ở gà gây bệnh thực nghiệm

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x