National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ảnh hưởng của phế thải công nghiệp giấy đến một số tính chất đất lúa xung quanh khu công nghiệp giấy Bãi Bằng huyện Phong Châu - tỉnh Phú Thọ

Ảnh hưởng của phế thải công nghiệp giấy đến một số tính chất đất lúa xung quanh khu công nghiệp giấy Bãi Bằng huyện Phong Châu - tỉnh Phú Thọ


Tiêu đề: Ảnh hưởng của phế thải công nghiệp giấy đến một số tính chất đất lúa xung quanh khu công nghiệp giấy Bãi Bằng huyện Phong Châu - tỉnh Phú Thọ

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x